Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, była panelistką na konferencji "Środowisko - coraz ważniejsze prawo (?) człowieka", którą RPO zorganizował 9 września we współpracy z Pracownią Badań Dorobku Prawnego Rady Europy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyskusja w panelu, która odbyła się pod hasłem "Prawo do środowiska. Skąd i ile?", badała źródła idei środowiskowych praw człowieka oraz ich zakresu.

Dyrektor Andrzejewska odwołała się w jej trakcie do przyjętej w roku 1948 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stała się punktem wyjściowym dla rozwijania ich katalogu - w tym również o kwestie środowiskowe.

Przejawami tego rozwoju było m.in. powołanie do życia w roku 1972 Programu ONZ ds. Środowiska (UN Environment), którego misję w Polsce promuje Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Andrzejewska zwracała uwagę na rosnący wpływ człowieka na środowisko, możliwy do zaobserwowania m.in. dzięki danym satelitarnym i opisywany w kolejnych raportach IPCC dotyczących zmian klimatu.

Wpływ ten zmusza do zadania pytania o to, w jaki sposób możliwe jest zagwarantowanie odpowiedniej jakości życia każdemu człowiekowi na planecie bez zdewastowania globalngo ekosystemu.

Na pytanie to poszukuje odpowiedzi cała rodzina ONZ - w tym John H. Knox, badający praktyczną aplikację praw człowieka do życia w czystym środowisku, a także David R. Boyd - specjalny sprawozdawca do spraw praw człowieka i środowiska, proponujący uznanie współzależności tych dwóch kwestii zarówno na poziomie krajowego, jak i międzynarodowego porządku prawnego.

Wśród pojawiających się w ramach dyskusji propozycji znajduje się m.in. przyjęcie nowego traktatu międzynarodowego, opracowanie dodatkowego protokołu do już istniejących, opracowanie międzynarodowego paktu praw środowiskowych bądź przyjęcie stosownej rezolucji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Zapisy o prawie do życia w czystym środowisku znajdują się w porządku prawym około 150 państw świata, z czego w około 100 z nich ma ono charakter konstytucyjny.