Francusko-Polska Izba Gospodarcza opublikowała wyniki kolejnej, 4. edycji Barometru "CSR w praktyce", sprawdzającego odpowiedzialność biznesu za ludzi i środowisko. Centrum UNEP/GRID-Warszawa było partnerem merytorycznym raportu.

W porównaniu z wynikami badań z roku 2018 w najnowszej edycji zauważalny jest rosnący odsetek przedsiębiorstw, deklarujących realizowanie działań CSR-owych z wewnętrznej potrzeby działania w zrównoważony sposób – deklarację taka składa dziś 52% ankietowanych w porównaniu do 38% w minionym roku.

Zjawisku temu towarzyszy spadek deklarujących realizowanie służących środowisku i społeczeństwie działań z powodu odgórnej politki, realizowanej w całej grupie na szczeblu międzynarodowym – z 49% w 2018 do 30% w 2019.

Działania tego typu coraz częściej realizowane są przez dedykowany dział CSR-owy (30%, wzrost o 14pp.), rzadziej zaś przez zasoby ludzkie (20%, spadek o 12pp.), marketingu (18%, spadek o 6pp.) czy public relations (16%, spadek o 1pp.).

82% odpowiadających na pytania Barometru firm zadeklarowało, że realizuje działania, mające na celu ograniczenie zużycia zasobów, takie jak oszczędzanie wody czy segregacja odpadów. Co druga deklaruje z kolei, że działa na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza.

Choć z porównaniu z rokiem 2018 nieznacznie (4pp.) spadł odsetek przedsiębiorstw, działających na rzecz rozwoju gospodarczego lokalnych społeczności, w których działają (59% zapewnia o zatrudnianiu lokalnych pracowników czy kupowanie u lokalnych dostawców), to znacząco (z 28 do 41%) wzrosło grono firm, prowadzących z lokalnymi społecznościami dialog na temat ich potrzeb i oczekiwań.