8 LISTOPADA

10:30     Otwarcie konferencji
       
10:45 13:15 Sesja otwierająca “INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi mieszkańcy”   
       
13:15 14:30 ECO-MIASTO – ceremonia wręczenia nagród miastom najlepiej realizującym politykę zrównoważonego rozwoju
       
14:30 15:30 Lunch   
       
15:30 17:00 MIASTO A ZMIANY KLIMATU (sesja plenarna A)
     

Należy zwrócić uwagę na rolę przewidywania niekorzystnych skutków zmian klimatu oraz podejmowania stosownych działań celem zapobieżenia lub zminimalizowania szkód na obszarach miejskich. W trakcie dyskusji omówione zostaną: ocena wrażliwości, odporność na zmiany klimatyczne, zarządzanie ryzykiem i społeczny wymiar adaptacji do zmian klimatycznych. Dla miast szczególne zagrożenie stanowią zjawiska i procesy wynikające ze zmian: warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych, występowania zjawisk ekstremalnych, w szczególności deszczy nawalnych powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz występowania suszy i wynikających z niej deficytów wody. Do zagrożeń charakterystycznych dla obszarów miejskich należą również zaburzenia cyrkulacji powietrza wzmagane poprzez jego zanieczyszczenie.

Uczestnicy sesji plenarnej reprezentować będą:

 • WHO
 • UNEP
 • Paryż
 • Amsterdam
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Rozwoju
 • NFOŚiGW
       
      A1 Jakość powietrza
     

 Zanieczyszczenie powietrza jest nadal numerem jeden ze środowiskowych przyczyn przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej: z powodu niskiej jakości powietrza co roku ponad 400 000 obywateli Unii Europejskiej umiera przedwcześnie. W 23 spośród 28 państw członkowskich wciąż są przekroczone normy jakości powietrza. Czy kampanie prowadzone przez Miasta przynoszą oczekiwane rezultaty? Co zrobić, żeby zmienić świadomość społeczeństwa?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Wrocław
 • Kraków
 • Światowa Organizacja Zdrowia
      A2 Miejska wyspa ciepła i zielone dachy
     

Dominujące w miastach asfalt i beton latem za dnia mocno się nagrzewają, a w nocy całe ciepło przekazują otoczeniu. W konsekwencji w centrach miast temperatura powietrza jest wyższa niż na obrzeżach Miasta. Jak sobie radzic z tym zjawiskiem? Czym są Nature-Based Solutions? I jak miejska wyspa ciepła wpływa na nasze zdrowie?
Zwiększanie efektywności energetycznej poprzez zmianę zachowań mieszkańców (projekt Step by step).

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Katowice (tbc)
 • Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy
      A3 Zielona i błękitna infrastruktura
     

Najważniejszą zaletą zielonej i błękitnej infrastruktury jest to, że jedna inwestycja może jednocześnie spełniać wiele funkcji i przynosić wiele korzyści w tym: społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i związanych z ochroną środowiska. Co zrobić, żeby Miasta coraz chętniej inwestowały w takie rozwiązania?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Cascais
 • Radom
 • Łódź
      A4 Zagospodarowanie wody opadowej i zarządzanie kryzysowe
     

Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Największe kataklizmy w naszych miastach powodują gwałtowne ulewy. Co robić, żeby nasze ulice nie zamieniały się w rzeki? Jakie rozwiązania wdrożone w mieście mogą zapobiec lub znacząco ograniczyć ryzyko podtopienia?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Edynburg (tbc)
 • Salon-de-Provence
 • Bydgoszcz
 • Gdynia
       
17:00 18:30 Networking – cocktail – wystawa

9 LISTOPADA


9:30 11:00 MIASTO A GOSPODARKA ZASOBAMI (sesja plenarna B)
     

Efektywne gospodarowanie zasobami pozwala zmienić dominującą tendencję uzależnienia rozwoju gospodarczego miast od zużycia zasobów poprzez zmianę sposobu, w jaki produkujemy i konsumujemy towary, a także realizujemy usługi. Efektywne wykorzystanie zasobów, szczególnie wody, energii, odpadów ale również terenu, jest istotnym elementem budowania miasta przyjaznego środowisku. Przyświecającym nam celem powinna być gospodarka o obiegu zamkniętym, jednak czy miasta są gotowe na takie wyzwanie? Jeśli nie – w jaki sposób mogą się do niego przygotować?

Uczestnicy sesji plenarnej reprezentować będą:

 • Fundację Ellen McArthur
 • Syctom
 • Ljubljanę
 • Ministerstwo Środowiska (tbc)
       
      B1 Efektywne wykorzystanie wody
     

Czy zagospodarowanie wody odprowadzanej do oczyszczalni ścieków może przynieść miastu korzyści? Jak zredukować zużycie wody pitnej w mieście? Wstępem do odpowiedzi na te pytania są min.: optymalizacja wykorzystania wody deszczowej, technologie sprzyjające zmniejszeniu zużycia wody przy zachowaniu dotychczasowego standardu usług oraz potencjał energetyczny i użyźniający ścieków.

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Lublin
 • Warszawa
 • NFOŚiGW (Departament Ochrony Wód)
      B2 Gospodarka odpadami – Twój odpad, mój surowiec
     

W ostatnich latach zastanawiamy się przede wszystkim jak powinien wyglądać modelowy system segregacji śmieci, w jaki sposób edukować mieszkańców, aby zadziałał on sprawnie. W roku 2020 r. musimy uzyskać 50 proc. recyklingu, może więc potrzebne są dodatkowe zachęty dla mieszkańców? W jaki sposób zmieniające się prawo gospodarki odpadami może wspierać osiąganie wyznaczonych celów?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Bordeaux
 • Poznań (tbc)
 • Gdynia (tbc)
      B3 Zrównoważona konsumpcja - nowe modele biznesowe
     

W kontekście zrównoważonego rozwoju miast kluczowym jest efektywne zarządzanie przede wszystkim wodą, energią, odpadami i terenem. Dzięki bardziej wydajnemu gospodarowaniu zasobami możliwe jest odwrócenie tendencji, w której to rozwój miast przekłada się na zwiększające się wykorzystanie zasobów i jest od niego uzależniony. Jak mogą funkcjonować nowe modele biznesowe sprzyjające zmianom?

      B4 Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast
     

Miasta będą w przyszłości musiały znaleźć sposób na zwiększenie swojego budżetu oraz dostępności zasobów – tylko dzięki temu możliwe będzie sprostanie zmieniającym się potrzebom rosnącej liczby mieszkańców. Dzięki poszukiwaniu nowych narzędzi finansowych oraz partnerów podmioty zarządzające miastem mogłyby korzystać z rozwiązań dotychczas nieosiągalnych. Podczas tej sesji zostaną omówione metody, które stają się pełnoprawnymi narzędziami finansowymi pozwalającymi na zwiększenie budżetu w obliczu nowych wyzwań. Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • European Investment Bank
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
       
11:00 11:30 Przerwa kawowa
       
11:30 13:15 ECO-MIASTO PRZYSZŁOŚCI (sesja plenarna C)
     

W mieście przyszłości zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe powinny współgrać i wzajemnie się uzupełniać. Sprawne zarządzanie obszarami zurbanizowanymi wymaga kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego min. bezemisyjny transport, kreowanie zielonych przestrzeni publicznych, efektywne wykorzystanie zasobów i energii czy też procesy rewitalizacji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Nowoczesne technologie sprawiają, że niezliczone ilości danych które miasto generuje każdego dnia, wykorzystywać można w procesie doskonalenia systemu zarządzania przy użyciu open data i IoT.

Uczestnicy sesji plenarnej reprezentować będą:

 • Berlin
 • NFOŚiGW
 • Katowice
 • AVERE
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (tbc)
       
      C1 Rozwiązania inteligentnych miast – inteligentny transport (projekt Sharing Cities)
     

Nie można wyobrazić sobie nowoczesnej metropolii bez inteligentnego system transportu. Zrównoważony system transportu musi stwarzać warunki dla wygodnego, wydajnego i bezpiecznego przewozu ludzi, co z kolei oznacza wzmocnienie roli transportu publicznego. Jak zachęcić mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń transportowych?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Mediolan
 • Lizbona
 • Londyn
 • Warszawa
      C2 Efektywność energetyczna budynków
     

Wyzwaniem stojącym przed miastami jest zapewnienie odpowiedniej z perspektywy ludzi jakości budownictwa, w którym realizowane będzie wdrażanie innowacji w zakresie min. zarządzania wodą i energią (w tym korzystanie z energii odnawialnej). Krokiem milowym w kierunku zrównoważonego budownictwa może okazać się coraz szersze zastosowanie analizy cyklu życia projektowanej inwestycji. Należy się również zastanowić jak wspierać modernizację zrealizowanych w przeszłości inwestycji, tak by mogły dalej pełnić swoją funkcję przy zmniejszonej presji na środowisko?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Grenoble
 • Schiltigheim
      C3 Rola mieszkańców w budowaniu zrównoważonego miasta
     

Skuteczne zwiększanie efektywności energetycznej musi iść w parze z włączeniem w działanie lokalnej społeczności. Kluczową rolę w tej kwestii mają do odegrania kampanie społeczne takie jak „Step by step”. W jaki sposób efektywnie zwiększać świadomość mieszkańców miast, tak by zachęcić ich do zmiany swoich przyzwyczajeń?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • E3D Environnement
      C4 Przydatność i wykorzystanie danych w miejskim planowaniu przestrzennym
     

Skuteczne zarządzanie nowoczesnymi ośrodkami miejskimi może stać się łatwiejsze dzięki dostępowi do dobrej jakości danych. Znajdują one bowiem szerokie zastosowanie w planowaniu miejskim uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju np. w projektowaniu przestrzeni publicznej i terenów zielonych. W jaki sposób możemy sprzyjać rozpowszechnianiu otwartego dostępu do informacji w Polsce? 

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Amsterdam
 • Bordeaux
 • Warszawa
       
13:15 13:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
       
13:30 14.30 Lunch i networking