O PARTNERSTWIE

POTRZEBY, CELE I ADRESACI

Jesteśmy świadomi pilnej potrzeby realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), a szczególnie tych spośród nich, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Jesteśmy przekonani, że szerokie partnerstwo i współpraca będą stanowić skuteczną drogę do realizacji SDGs do 2030 roku.

Celem partnerstwa jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach współpracy wielu stron, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko. Partnerstwo ma służyć wymianie myśli, idei, doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiązaniu szerokiej współpracy na rzecz realizacji SDGs. Działania Partnerstwa ukierunkowane są na edukację i budowanie świadomości. Partnerstwo inicjuje i realizuje projekty na rzecz realizacji SDGs związanych ze środowiskiem.

Partnerstwo zrzesza:

  • firmy, zrzeszenia firm i izby gospodarcze,
  • instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe,
  • jednostki administracji publicznej, centralne i samorządowe,
  • organizacje pozarządowe oraz inicjatywy nieformalne,
  • osoby indywidualne.

PRZYSTĄPIENIE DO PARTNERSTWA

Partnerstwo opiera się na dobrowolnej deklaracji przystąpienia osoby fizycznej lub prawnej do Partnerstwa, co samo w sobie nie rodzi skutków prawnych, ani finansowych. Partnerstwo bazuje na dobrowolności udziału członków w proponowanych działaniach.

Instytucje i organizacje zainteresowane wstąpieniem do Partnerstwa, proszone są o wypełnienie formularza i odesłanie oryginału dokumentu na adres:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa,
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa

DZIAŁANIA W PARTNERSTWIE

PROJEKTY NA RZECZ ŚRODOWISKA

Włączanie się Partnerów w programy UNEP/GRID-Warszawa. Inicjowanie nowych projektów. Realizacja działań powiązanych ze wskaźnikami realizacji SDGs i miernikami wpływu na środowisko.

SPOTKANIA: WIEDZA, DYSKUSJA +NETWORKING

Spotkania w kameralnym gronie i nieformalnej atmosferze. Wzmocnienie wiedzy Partnerów na temat powiązań biznesu i potrzeb środowiska. Dyskusja i inspiracja do działań na rzecz zrównoważonego rozwijania biznesu. Nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

KONFERENCJA I GALA „RAZEM DLA ŚRODOWISKA”

Doroczne spotkanie Partnerów oraz szerokiego grona interesariuszy. Wzmocnienie wiedzy oraz żywa dyskusja na temat środowiska, zrównoważonego rozwoju. Promocja dobrych praktyk Partnerów i wyróżnienie firm i instytucji zaangażowanych na rzecz środowiska.

RAPORTY TEMATYCZNE

Opracowania promujące wiedzę i dorobek projektowy Partnerstwa oraz poszczególnych Partnerów. Wzmocnienie i upowszechnienie wiedzy na temat środowiskowych kontekstów zrównoważonego rozwoju. Prezentacja dobrych praktyk środowiskowych Partnerów. Wnioski z dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwijania biznesu.

STRONA WWW

Upowszechnienie rezultatów działania Partnerstwa. Prezentacja dorobku projektów środowiskowych i dobrych praktyk Partnerów. Baza wiedzy o zrównoważonym rozwoju.

Kierunki aktywności Partnerów:

  • włączenie się Partnera w realizację środowiskowych projektów realizowanych przez UNEP/GRID-Warszawa (efekty mierzone wskaźnikami SDGs i wskaźnikami projektowymi);
  • inicjowanie przez Partnera/-ów i UNEP/GRID-Warszawa nowych projektów środowiskowych (wyznaczenie ich wskaźników i korelacji ze wskaźnikami SDGs);
  • prezentowanie przez Partnera jego dobrych praktyk w zakresie środowiskowych wymiarów zrównoważonego rozwoju (np. projekty środowiskowe, edukacyjne, wdrożenia technologiczne): podczas spotkań networkingowych, konferencji, na portalu, w raporcie;
  • objęcie mecenatem wystaw tematycznych promujących Partnerstwo.